Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy meghatározza Nice Home Apartments (Nice Home Apartment 1, Nice Home Apartment 2)  mint Adatkezelő (továbbá Adatkezelő, Szolgáltató) személyes adatokkal kapcsolatba hozható adatkezelését. Meghatározza az alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, a Szolgáltató adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el kiemelt tekintettel a Felhasználók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelmére.

A www.nicehomeapartments.hu oldalon lehetősége van érdeklődést, foglalást kezdeményezni a Budapesti Nice Home Apartment 1 és az Abdai Nice Home Apartment 2 apartmanokba. Ezen felül lehetősége van külső szállásközvetítő portálokon keresztül is foglalást kezdeményezni. Az így megadott adatainak a sorsáról ad tájékoztatást az adatvédelmi szabályzat.

Szolgáltató által üzemeltetett weboldal használatával, illetve Szolgáltató valamely szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó hozzájárul jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ ADATAI


Nice Home Apartment 1

Nice Home Apartment 2


Kóczián Tímea

Neve:

Székhelye:

Budapest, Mester utca 83A 6/1

Adószáma:

48652478-1-43

Weboldala:

www.nicehomeapartments.hu

e-Mail címe:

info@nicehomeapartments.hu; koczian.timi@gmail.com

Nyilvántartó hatóság:

Budapest Főváros IX.kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Abdai Közös Önkormányzati Hivatal

Nyilvántartási száma:

1572/2024

15/2024

NTAK reg.szám

MA23083077

MA23083079

I. Alapfogalmak

személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó, vele kapcsolatba hozható információ – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

adatvédelem: az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége;

adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, közlése, továbbítása, terjesztése, vagy egyéb módon történő nyilvánosságra hozatala, illetve hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és egyértelmű kinyilvánítása, amely konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel az érintett nyilatkozat, vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Hozzájárulásnak minősül, ha az érintett az internetes honlap megtekintése, illetve a foglalás véglegesítése során egy erre vonatkozó jelölőnégyzetet jelöl be, vagy erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet, amely az adott összefüggésben az érintett személyes adatainak tervezett kezeléséhez való hozzájárulását egyértelműen jelzi.

kötelező adatkezelés: amennyiben az adatkezelést törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.


II. Adatkezelés célja

Adatkezelő a Vendégek személyes adatait a következő célokból kezeli, a felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján:

Szálláshelyre történő ajánlatkérés, foglalás céljából

Vendég szállásról történő távozása előtt számla kiállítás céljából

Foglalással kapcsolatos kommunikáció szempontjából

Törvényi kötelezettségek teljesítése miatt is szükségesek a személyes adatok (NAV, Önkormányzatok (Abdai és Budapest IX. kerület apartman elhelyezkedése szerint), NTAK, Vendégem alkalmazás).


III. Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelő a vendégek személyes adatait az alábbi jogalapból kezeli:

A II. a) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, vagyis olyan szerződés teljesítése, amelyben a Vendég, mint érintett az egyik fél.

A II. b) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mégpedig az adatkezelőre háruló bizonylat, számla készítési kötelezettség.

A II. c) pontjában foglalt cél esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján történik az adatok kezelése, annak érdekében, hogy a szerződéses jogviszonyból eredő lényeges körülményekről megfelelően tájékoztatni tudjuk.

A fentieken felüli egyéb célból, illetve egyéb jogalapon történő adatkezelés szükségességének felmerülése esetén adatkezelő egyedileg, az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatni köteles az érintettet a végezni kívánt adatkezeléssel kapcsolatos minden fontos információról és az azzal kapcsolatos jogaikról.


IV. A kezelt adatok köre

Vendég érdeklődés:
A kezelt személyes adatok köre: Név (családi és utónév), e-mail cím, telefonszám

Vendég bejelentkezés:
A kezelt személyes adatok köre: Név (családi és utónév), születési adatok, lakcím, személyigazolvány/útlevél szám

Számlázás:
A kezelt személyes adatok köre: Név (családi és utónév), számlázási cím, e-mail cím. Cég esetében: Cég neve, székhelye, adószáma

Panaszkezelés:
A kezelt személyes adatok köre: Név (családi és utónév), e-mail cím, telefonszám, lakcím

Az érkezéskor minden vendégnek át kell adni a személyi igazolványát, vagy útlevelét, vagy forgalmi engedélyét a szállásadónak elektronikus okmányolvasáshoz, ami a turisztikai adatszolgáltatás és a rendőrség zárt rendszerében lesz tárolva (NTAK kötelezettség). Utóbbi eljárásról itt olvashat: https://vizainfo.hu/szallashelyek.

A vendég jelenléte nélküli szálláshely kiadás folyamatának elősegítése érdekében kialakításra került a VENDÉGEM rendszerben az előzetes vendégadat-rögzítési funkció. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a vendég az okmányolvasási folyamatot önállóan végezze el, így a szálláshely-szolgáltatónak nem kell személyesen jelen lennie a vendég érkezésekor.


V. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a Vendég telefonszáma és e-mail címe vonatkozásában a foglalás időpontjának megadásától kezdődik és a Vendég adattörlési kéréséig az rendszereinkben megmarad.

A Vendég nevének és számlázási címének vonatkozásában a számviteli törvényben foglalt ideig, 8 (nyolc) évig történik az adatok kezelése, ezt követően adatkezelő megsemmisíti azokat.


VI. Adatbiztonság

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Vendégek által megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati rendszer, mind az adatok tárolása, őrzése során. Az adatkezelő honlapján nincs regisztrált süti. Adatkezelő munkafolyamatait jelszóval és vírusirtóval védett számítógépen végzi.


VII. Adatokat megismerő és adatfeldolgozók adatai

Az Adatfeldolgozó személyes adatokat dolgoz fel. Adatfeldolgozó online foglalás/ajánlatkérés során: Nice Home Apartments.

Név

Németh Bence EV. (NB Design)

Levelezési cím

9026 Győr, Ady Endre utca 61.

Elérhetőség

bence@nbdesign.hu

Adatfeldolgozási feladat

Weboldal fejlesztéséért, karbantartásáért felel. Adatokat nem dolgoz fel, nem kezel.


Név

Websupport Magyarország Kft.

Levelezési cím

1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.

Elérhetőség

info@ezit.hu, +36 1 700 40 30

Adatfeldolgozási feladat

A weboldal tárhelyét, és a domaint szolgáltatja, üzemelteti. Adatokat nem dolgoz fel, nem kezel.

Adatok tárolásának helye

1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.


VIII. A Vendég jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A Vendég jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra nézve, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha folyamatban van, akkor tájékoztatást kapjon a kezelt adatairól, és az adatkezelést érintő minden releváns információról.

A Vendég kérheti, hogy adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját kérheti személyes adatainak kiegészítését.

A Vendég kérheti személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés szükséges az adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Adatkezelő a személyes adatot indokolatlan késedelem nélkül törli, ha az adat kezelése jogellenes, az hiányos, vagy téves, az adatkezelés célja megszűnt, vagy a tárolás határideje lejárt, illetve azt bíróság vagy hatóság elrendelte, illetve törlése az adatkezelőre vonatkozó, jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelő személyes adatot az érintett hozzájárulása folytán kezel, az érintett ezen hozzájárulását visszavonhatja. Amennyiben az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az adatkezelő a visszavont hozzájárulással érintett személyes adatot törli.

A Vendég jogosult arra, hogy kérésére adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

  • a Vendég vitatja a személyes adatok pontosságát – a pontosság ellenőrzéséhez szükséges ideig;
  • az adatkezelés jogellenes, de a Vendég ellenzi az adatok törlését és a felhasználás korlátozását kéri;
  • adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett tiltakozik adatainak közérdekből vagy az adatkezelő, illetve harmadik személy jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

A korlátozás ideje alatt az adatkezelő a személyes adatokat a tároláson kívül más célra nem használhatják.

A Vendég jogainak gyakorlása esetén adatkezelő megvizsgálja az érintett kérelmét, és a szükséges intézkedéseket megteszi, és ezekről, illetve ezek elmaradásának indokairól a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül tájékoztatja a Vendéget.

Jogérvényesítés:

A Vendég az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmét az adatkezelő címére papír alapon, vagy e-mail címre írásban küldheti meg.

Jogainak megsértése esetén az érintett az adatkezelő címe szerint illetékes törvényszékhez, vagy – választása szerint – a lakóhelye, ennek hiányában pedig tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat és keresetet nyújthat be.

Vendég panasszal fordulhat továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet Fasor 22/c., a továbbiakban: NAIH), és vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatosan jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye áll fenn.

Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntéssel bármikor módosíthatja. Így, mint Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) az érintetteket a módosításról tájékoztatni. Érintett, a jelen tájékoztatóban és a mindenkor hatályos jogszabályokban írt módon jogosult az adatkezeléssel kapcsolatos jogait gyakorolni.


IX. Irányadó jogszabályok

Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”).

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”).

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”).

2016.évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

Abda, 2024.02.07